KẸP PERRY MM13O 

Perry (N.1) [130mm (5.12in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: Perry (N.1) [130mm (5.12in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, răng cưa 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

KẸP PERRY MM150 

Perry [150mm (5.91 in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: Perry [150mm (5.91 in)] 
 • Đầu:Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, răng cưa 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

KẸP FLAGG MM150 

Flagg 17 – Universal [150mm (5.91 in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: Flagg 17 – Universal [150mm (5.91 in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, răng cưa 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

KẸP COLLEGE MM150 

London College 18 (or N.2) [150mm (5.91 in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: London College 18 (or N.2) [150mm (5.91 in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, răng cưa 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
LIÊN HỆ

KẸP MERIAM MM160 

Meriam (N.3) [160mm (6.3in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: Meriam (N.3) [160mm (6.3in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, răng cưa 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
LIÊN HỆ

KẸP PERRY MM130 SMOOTH 

Perry (N.1) [130mm (5.12in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: Perry (N.1) [130mm (5.12in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, răng cưa 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

KẸP FLAGG MM150 SMOOTH 

Flagg 17 – Universal [150mm (5.91 in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: Flagg 17 – Universal [150mm (5.91 in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, răng cưa 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

KẸP COLLEGE MM150 SMOOTH 

London College 18 (or N.2) [150mm (5.91 in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: London College 18 (or N.2) [150mm (5.91 in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, đơn giản 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
LIÊN HỆ

KẸP COLLEGE MM150 SMOOTH/SMOOTH 

London College 18 (or N.2) [150mm (5.91 in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: London College 18 (or N.2) (150mm (5.91 in)] 
 • Đầu: Cong, đơn giản 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, đơn giản 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

KẸP COLLEGE MM150 CÓ KHÓA 

London College 18L [150mm (5.91 in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: London College 18L [150mm (5.91 in)] 
 • Đầu: Cong, đơn giản 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, có khóa 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

KẸP COLLEGE MM150 LIGHT 

London College 18 (or N.2) [150mm (5.91 in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: London College 18 (or N.2) [150mm (5.91 in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, đơn giản, có lỗ 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

KẸP MERIAM MM160 SMOOTH 

Meriam (N.3) [160mm (6.3in)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: Meriam (N.3) [160mm (6.3in)] 
 • Đầu: Cong, có răng cưa 
 • Vật liệu đầu: Thép không gỉ 
 • Tay cầm: Phẳng, đơn giản 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TWEEZER MERIAM MM160 DIAMOND 

Ivleriam (N.3) [160mm (6.3M)] 

(hay còn gọi là: Kẹp ngón tay cái / Kềm bông / Kềm gạc) Thường được cầm giữa ngón tay cái và hai hoặc ba ngón tay của một bàn tay. Lực căng của lò xo ở chân đế giữ cho các đầu kẹp tách rời nhau cho đến khi có lực ép. Dùng để gắp các mô quá nhỏ không dễ cầm bằng tay. 

(Hay còn gọi là: Kìm bông, kẹp bông) Dùng để kẹp bông gòn, gạc và các đồ vật khác. 

 • Tên dụng cụ: Meriam (N.3) [160mm (6.3in)] 
 • Đầu: Cong 
 • Vật liệu đầu: Bọc kim cương 
 • Tay cầm: Phẳng, đơn giản 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

PRODUCT SUPPORT

0909 319 450 (Mr. Nam Đỗ – Sale HCM)

0379 553 800 (Mr. Đăng – Sale HCM)

0968 706 696 (Mr. Nam Đặng – Sale HN)

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi