TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 6MM + GƯƠNG PHẲNG N.4  

[Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)]  

CÁN ĐƠN GIẢN (EU)  

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng.  

 • Tên dụng cụ: [Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)]  
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 6MM + GƯƠNG PHẲNG N.5 

[Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)]  

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng.  

 • Tên dụng cụ: [Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)]  
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 8MM + GƯƠNG PHẲNG N.4 

[Ø8/22x120mm (Ø0.31/0.87×4.72in)]  

CÁN ĐƠN GIẢN (EU)  

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng.  

 • Tên dụng cụ: [Ø8/22x120mm (Ø0.31/0.87×4.72in)]  
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 8mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 8MM + GƯƠNG PHẲNG N.5 

[Ø8/24x120mm (Ø0.31/0.94×4.72in)]   

CÁN ĐƠN GIẢN (EU)  

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng.  

 • Tên dụng cụ: [Ø8/24x120mm (Ø0.31/0.94×4.72in)]  
 • Đầu: Phẳng
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC + GƯƠNG PHẲNG N.4  

[Ø6/22x120rnm (Ø0.24/0.87×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng.  

 • Tên dụng cụ: (Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)]  
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Bát giác – Một đầu  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC + GƯƠNG PHẲNG N.5  

[Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)]  

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng  

 • Tên dụng cụ: [Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)]  
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Bát giác – Một đầu  
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC + GƯƠNG PHẲNG N.4 

[Ø 7/22x125mm (Ø0.28/0.87×4.92in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø7/22x125mm (Ø0.28/0.87×4.92in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Lục giác 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC NHẸ + GƯƠNG PHẲNG N.5 

[Ø7/24x125mm (Ø0.28/0.94×4.92in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø7/24x125mm (Ø0.28/0.94×4.92in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Lục giác 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC RỖNG + GƯƠNG PHẲNG N.4 

[Ø10/22x130mm (Ø0.39/0.87×5.12in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø10/22x130mm (Ø0.39/0.87×5.12in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC RỖNG + GƯƠNG PHẲNG N.5 

[Ø10/24x130mm (Ø0.3910.94×5.12in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp phản xạ nằm ở dưới cùng của gương và hình ảnh được phản chiếu từ bên dưới bề mặt gương. Bền hơn vì lớp phản chiếu ở mặt sau, được bảo vệ bởi kính. Gương tiêu chuẩn phản chiếu ánh sáng từ trên cùng của kính và lớp bạc. Điều này có thể tạo ra hình ảnh kép. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø10/24x130mm (Ø0.3910.94×5.12in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh  
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 6MM + GƯƠNG RHODIUM N.4 

[Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH 0 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 6MM + GƯƠNG RHODIUM N.5  

[Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH 0 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 6MM + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.4  

[Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: loại SMOOTH 0 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 6MM + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.5 

[Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH 0 6mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 8MM + GƯƠNG RHODIUM N.4 

[Ø8/22x120mm (Ø0.31/0.87×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng.  

Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø8/22x120mm (Ø0.31/0.87×4.72in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 8mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 8MM + GƯƠNG RHODIUM N.5 

[Ø8/24x120mm (Ø0.31/0.94×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng.  

Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø8/24x120mm (Ø0.31/0.94×4.72in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 8mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 8MM + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.4 

[Ø8/22x120rrim (Ø0.31/0.87×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø8/22x120mm (Ø0.31/0.87×4.72in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 8mm – Một đầu
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ  
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LOẠI SMOOTH Ø 8MM + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.5 

[Ø8/24x120mm (Ø0.31/0.94×4.72in)j 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø8/24x120mm (Ø0.31/0.94×4.72in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Loại SMOOTH Ø 8mm – Một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC + GƯƠNG RHODIUM N.4 

[Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng.  

Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC + GƯƠNG RHODIUM N.5 

 [Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng.  

Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.4 

 [Ø6/22x120mm (Ø0.24/0.87×4.72in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [06/22x120mm (00.24/0.87×4.72in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.5 

 [Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72 in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø6/24x120mm (Ø0.24/0.94×4.72in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC NHẸ + GƯƠNG RHODIUM N.4 

 [Ø7/22x125nini (Ø0.28/0.87×4.92 in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng.  

Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø7/22x125nini (Ø0.28/0.87×4.92 in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Lục giác 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC NHẸ + GƯƠNG RHODIUM N.5 

 [Ø7/24x125mm (Ø0.28/0.94×4.92 in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng.  

Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø7/24x125mm (Ø0.28/0.94×4.92in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Lục giác 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC NHẸ + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.4 

 [Ø7/22x125mm (Ø0.28/0.87×4.92in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø7/22x125mm (Ø0.28/0.87×4.92in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Lục giác 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG LỤC GIÁC NHẸ + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.5 

 [Ø7/24x125mm (Ø0.28/0.94×4.92in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø7/24x125mm (Ø0.28/0.94×4.92in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Lục giác 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC RỖNG + GƯƠNG RHODIUM N.4

[Ø10/22x130mm (Ø0.39/0.87×5.12in)]

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng.  

Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø10/22x130mm (Ø0.39/0.87×5.12in)]
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC RỖNG + GƯƠNG RHODIUM N.5 

 [Ø10/24x130mm (Ø0.39/0.94×5.12in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát. 

Lớp rhodium phản chiếu hình ảnh từ bề mặt gương.  

Được tráng trên bề mặt trước để phản xạ ánh sáng chính xác hơn: phản xạ ít bị bóp méo hơn sau khi chiếu trên bề mặt nhám. Lớp phản chiếu trên bề mặt và chỉ phản xạ một lần, giúp quan sát rõ ràng, không bị biến dạng.  

Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø10/24x130mm (Ø0.39/0.94×5.12in)] 
 • Đầu: Phẳng 
 • Vật liệu: Rhodium 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC RỖNG + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.4

[Ø10/22x130rnm (Ø0.39/0.87×5.12in)]

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng.

 • Tên dụng cụ: [Ø10/22x130rnm (Ø0.39/0.87×5.12in)]
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

TAY CẦM GƯƠNG BÁT GIÁC RỖNG + GƯƠNG PHÓNG ĐẠI N.5 

 [Ø10/24x130mm (Ø0.39/0.94×5.12in)] 

CÁN ĐƠN GIẢN (EU) 

Để kiểm tra khoang miệng, để xem hình ảnh phản chiếu của răng ở những vị trí trong miệng khó hoặc không thể nhìn thấy được. Gương cũng được sử dụng để phản chiếu ánh sáng lên các bề mặt muốn quan sát, quan sát gián tiếp và để tách các mô mềm để cải thiện khả năng tiếp cận hoặc khả năng quan sát.  

Phóng đại để quan sát nhiều chi tiết hơn. Cán gương đơn giản có dạng thẳng. 

 • Tên dụng cụ: [Ø10/24x130mm (Ø0.39/0.94×5.12in)] 
 • Đầu: Cong, phóng đại 
 • Vật liệu: Thép không gỉ + thủy tinh 
 • Tay cầm: Bát giác – một đầu 
 • Vật liệu tay cầm: Thép không gỉ 
LIÊN HỆ

Luôn sẵn sàng hỗ trợ:

0909 319 450 (Mr. Nam Đỗ – Sale HCM)

0379 553 800 (Mr. Đăng – Sale HCM)

0968 706 696 (Mr. Nam Đặng – Sale HN)

Download the document now

Please complete the content below to download the document. When you submit your request, we will review the information and send you directly to the download page. Thank you for your interest in products and services of Viet Can Company!

Full name *

Phone *

Email

Work Unit *

Address

Province / City

Chat với chúng tôi